foto: Pressmaster/shutterstock.com

Jacek Szwajcowski złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Pelionem. Jak podaje Urząd, pismo wpłynęło 14 marca tego roku i sprawa jest w toku.

Jak informuje w swoim komunikacie UOKiK, zgłaszana koncentracja polega na przejęciu przez pana Jacka Szwajcowskiego wyłącznej kontroli nad Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi w drodze wezwania na akcje Pelion S.A., ogłoszonego w dniu 13 marca 2017 roku przez wyłącznie kontrolowaną spółkę zależną pana Jacka Szwajcowskiego, tj. Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Przed ogłoszeniem omawianego wezwania Jacek Szwajcowski zawarł ze Zbigniewem Molendą (to współzałożyciele Pelionu) porozumienie dotyczące wspólnego nabywania przez te osoby i podmioty akcji Pelion S.A. Nabywającym akcje w wezwaniu będzie wyłącznie Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Sp. z o.o. Porozumienie dotyczy również zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Pelion S.A. oraz prowadzenia trwałej polityki wobec spółki.

Pelion S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej aktywnej przede wszystkim na rynku ochrony zdrowia w trzech krajach: w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Pakiet usług świadczonych przez Pelion obejmuje wszystkie segmenty dystrybucji wyrobów farmaceutycznych (hurtowy, detaliczny i szpitalny), a także handel hurtowy i detaliczny kosmetykami oraz środkami higieny. Pelion jest spółką notowaną na GPW.

Jak podkreśla UOKiK, Jacek Szwajcowski jest osobą fizyczną posiadającą udziały w różnych przedsiębiorstwach i występuje jako przedsiębiorca wyłącznie w ramach zgłaszanej koncentracji.

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl.