foto: Iulian Dragomir/shutterstock.com

Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw Deregulacji posłowie poparli poprawkę odrzucającą zapis gwarantujący prawo prowadzenia apteki tylko farmaceucie. Poprawkę zgłosił Michał Cieślak z ugrupowania Polska Razem.

Poprawkę muszą jeszcze przegłosować parlamentarzyści na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Poseł Cieślak argumentował: zmiany proponowane przez wnioskodawcę dotyczące regulacji struktury własnościowej aptek (tzw. apteki dla aptekarza), są zbyt daleko idącą regulacją i ingerencją.

Autor poprawki podkreślał, że projektodawca nie przygotował niezbędnych analiz ani oceny skutków proponowanej regulacji dotyczących zmiany w strukturze własnościowej aptek.

Z tego względu należy odrzucić zbyt skrajnie sformułowany przepis, nazywany powszechnie “apteką dla aptekarza”.

Poseł Cieślak zaznaczył, że zgłaszana przez niego poprawka jest rezultatem wcześniejszych uzgodnień na poziomie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Wnioskodawca zaproponował, aby o zezwolenie na prowadzenie apteki mógł się ubiegać nie tylko dyplomowany farmaceuta, ale również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna lub spółka partnerska oraz nieposiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego.

Podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw Deregulacji wystąpił również wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. Zaznaczył on, że resort popiera w całości poselski projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego. Podkreślił, że ustawa posiada także poparcie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z jednym zastrzeżeniem, dotyczącym właśnie zapisu zastrzegającego prawo do prowadzenia działalności wyłącznie dla farmaceutów.

W głosowaniu poprawkę posła Michała Cieślaka poparło siedmiu posłów, a trzech było przeciwnych. Aby poprawka znalazła się ostatecznie w omawianym projekcie, muszą ją przegłosować parlamentarzyści podczas plenarnego posiedzenia Sejmu.