foto: Iakov Filimonov/shutterstock.com

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wystosowała odpowiedź w sprawie wynagrodzeń dla farmaceutów szpitalnych. Potrzebę ich podwyższenia sygnalizowała w piśmie do resortu prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Prezes NRA zwracała uwagę Ministerstwa na problem nieproporcjonalnego systemu wynagrodzeń pracowników zawodów medycznych. Reprezentanci tych samych bądź zbliżonych grup zawodowych otrzymują różne pensje. Często są to niezrozumiałe dysproporcje.

W istotnym stopniu problem ten dotyczy właśnie farmaceutów szpitalnych. Naczelna Rada Aptekarska proponuje w związku z tym przyjęcie regulacji, w której osoba wykonująca zawód farmaceuty jest traktowana na zasadach przysługujących osobie sprawującej zawód lekarza.

Szefowa Rady przypomina odpowiedni przepis Kodeksu Pracy, który gwarantuje równe wynagrodzenie osobom wykonującym pracę jednakową lub o identycznej jakości. Prawo precyzuje definicje tych pojęć.

Elżbieta Rutkowska-Piotrkowska przypomina, że kształcenie farmaceutów i lekarzy odbywa się na analogicznych zasadach.

Osoby te uczą się na tych samych uczelniach, obowiązuje ich odbycie stażu zawodowego uprawniającego do wykonywania zawodu, są zobligowane do kształcenia ustawicznego. Podobnie zakres odpowiedzialności zawodowej jest podobny, czego dowodzi analiza porównawcza przepisów w tej kategorii.

W swoim piśmie do resortu zdrowia szefowa Rady podkreśla rolę i znaczenie farmaceutów szpitalnych w całym systemie opieki medycznej w kraju.

Autorka zapytania zaznacza, że zapewnienie pacjentom pełnego bezpieczeństwa nie będzie możliwe bez odpowiedniego wynagradzania wymagającej i odpowiedzialnej pracy farmaceutów. Szefowa NRA przypomina także, że sektor leków ma olbrzymie znaczenie dla wydatków budżetowych państwa. Biorąc pod uwagę wszystkie przywołane argumenty, niezbędne jest objęcie farmaceutów i lekarzy adekwatnym do ich wysiłku i zakresu odpowiedzialności systemem wynagrodzeń.

W odpowiedzi przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko czytamy zapewnienie, że dyskutowany projekt ustawy w tej sprawie znajduje się na etapie konsultacji społecznych. Sekretarz Stanu w resorcie dziękuje za zgłoszone postulaty i propozycje, licząc na efektywne negocjacje między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Mają one na celu wypracowanie najbardziej efektywnych rozwiązań i dostosowanie regulacji prawnych do oczekiwań grup zawodowych z sektora ochrony zdrowia.

Źródło: nia.org.pl.