foto: funnyangel/shutterstock.com

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz zmian, jakie wprowadzono do listy lekarstw refundowanych obowiązującej od 1 maja tego roku. Poprzednie obwieszczenie w tej sprawie obowiązywało od 1 marca.

Statystyki przygotowane przez resort wskazują, że:

 1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 74 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), w tym:
  • 44 produkty lecznicze (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 9 wyrobów medycznych (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 6 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  • 15 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.
 2. Dla 113 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.
 3. Dla 83 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu – w tym dla 69 produktów w ramach listy aptecznej  (od 1260,90 zł do 0,02 zł).
 4. Dla 4 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu.
 5. Dla 483 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 202,23 zł do 1 gr).
 6. Dla 470 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 1323,95 zł – znaczny wzrost dopłat pacjenta jest związany ze zmianą podstawy limitu finansowania w grupie limitowej w rezultacie objęcia refundacją I odpowiednika).
 7. Dla 708 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 1340,50 zł do 1 gr).
 8. Dla 174 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 1659,69 zł).
 9. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXIII obwieszczeniu nie znajdzie się 21 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Zmianą w zakresie chemioterapii wprowadzoną do wykazu leków refundowanych jest:

 • Dexamethasone phosphate SF (dexamethasoni phosphas) we wskazaniu premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym.

Ponadto wprowadzono następujące korekty w programach lekowych:

 1. Leczenie stwardnienia rozsianego – w ramach programu lekowego udostępniono kolejną opcję terapeutyczną w leczeniu I linii SM: Aubagio (teryflunomid) o wygodnej, doustnej formie podania oraz objęto refundacją Lemtradę (alemtuzumab) dla pacjentów z szybko rozwijającą się, ciężką postacią choroby.
 2. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową – w ramach programu lekowego objęto refundacją Zepatier, (Grazoprevirum + Elbasvirum), który stanowi nową opcję terapeutyczną dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C o genotypie 1a, 1b oraz 4.
 3. Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) – w ramach nowego programu lekowego refundacją objęto lek Votubia (Ewerolimus). Leczenie ewerolimusem dzieci z nieoperacyjnymi guzami SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego w przypadku kontynuacji terapii jest obecnie finansowane ze środków publicznych w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Uruchomienie opisywanego programu lekowego umożliwi stosowanie i finansowanie ze środków publicznych ewerolimusu u nowo zdiagnozowanych pacjentów, a także kontynuację terapii u dzieci, które są aktualnie leczone w ramach innych sposobów finansowania.

Ponadto MZ informuje, że dwa leki zawierające walganycklowir w stałej postaci doustnej (Valhit, Valganciclovir Teva) od 1 maja tego roku zostaną objęte refundacją jako pierwsze odpowiedniki we wskazaniu:

 • zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie.

Resort prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu obwieszczenia ministra zdrowia wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 26 kwietnia 2017 roku do godz. 12:00.

Źródło: mz.gov.pl.