fot: Derek Hatfield/shutterstock.com

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała list do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym prosi o poparcie przyjętego przez Sejm i Senat projektu “apteka dla aptekarza”. Izba nazywa go “ważnym krokiem w kierunku uporządkowania sektora aptecznego”.

NIA uważa, że istotnym dowodem na zasadność ustawy jest przyjęcie jej przez Sejm i Senat. Znacząca przewaga zwolenników tej regulacji jest dowodem na to, jak wielu posłów i senatorów – niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej – dostrzega i rozumie problemy, z jakimi od wielu lat zmagają się polskie apteki – zaznacza samorząd.

NIA akcentuje, że do zwolenników projektu nowelizacji prawa zaliczają się wiodące organizacje zrzeszające łącznie ponad pół miliona osób reprezentujących tak zwany “biały personel”. Są to samorządy aptekarski, lekarski, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, a ponadto farmaceuci skupieni wokół Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.

Ponadto Naczelna Izba Aptekarska wymienia innych stronników omawianego projektu:

  • Ministerstwo Zdrowia,
  • Sejmową Komisję Zdrowia,
  • Biuro Analiz Sejmowych.

Izba podkreśla stanowisko ostatniego z wymienionych podmiotów, które w swoich niezależnych opiniach prawnych stwierdziło, że zmiany w przepisach ograniczą nieprawidłowości występujące na rynku aptecznym, zapewnią większą konkurencję oraz lepszą ochronę pacjentów korzystających z aptek.

NIA zaznacza, że zapisy antykoncentracyjne zawarte w projekcie uznano za zgodne z Konstytucją RP i europejskimi przepisami.

Izba przyznaje, że omawiana ustawa ogranicza wolność działalności gospodarczej. Uznaje jednak, że jest to uzasadnione ważnym interesem publicznym. W dalszej części listu do prezydenta NIA wymienia najważniejsze zmiany na rynku aptecznym, jakie zakłada projekt nowelizacji.

Autorzy pisma podkreślają, że projektodawcy przywrócili naczelną zasadę, według której apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, a nie sklepem z produktami farmaceutycznymi. Zmiany mają na celu zahamowanie funkcjonujących dziś na rynku licznych patologii, w tym postrzegania pacjenta przede wszystkim jako narzędzia do zarabiania ogromnych pieniędzy – piszą sygnatariusze listu.

Izba zapewnia, że ceny leków nie ulegną podwyższeniu dzięki zachowaniu istniejących na rynku placówek i konkurencji pomiędzy nimi.

NIA twierdzi, że sektor farmaceutyczny pada ofiarą ekspansji aptek sieciowych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu, to groźne zjawisko, tym bardziej, że agresywna ekspansja sieci odbywa się kosztem polskich aptek indywidualnych – dziennie upadają 2 małe apteki, w to miejsce powstają 3 apteki sieciowe.

Ponadto Izba stoi na stanowisku, że omawiany projekt poprawi dostępność mieszkańców terenów wiejskich do usług farmaceutycznych.

Mają to zapewnić wpisane do ustawy kryteria geograficzne i demograficzne. Według NIA obecna sytuacja zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów mniejszych ośrodków, ponieważ dwie z trzech największych sieci aptecznych są powiązane z hurtem, co jest niezgodne z prawem. Hurtownie zaopatrują przede wszystkim swoje apteki sieciowe, pomijając placówki indywidualne, zlokalizowane często na peryferiach.

Izba podkreśla, że podobne rozwiązania prawne funkcjonują w wielu innych krajach europejskich, a niemal 70% aptek Starego Kontynentu podlega szczegółowym regulacjom. Pozytywnie o zasadzie „apteka dla aptekarza” wypowiedział się też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zaznacza samorząd.

NIA pisze ponadto, że omawiany projekt jest obiektem nieprawdziwych zarzutów i propagowania fałszywych informacji, za które odpowiadają podmioty lobbujące za interesami aptek sieciowych. Izba podkreśla, że przeciwnicy ustawy nie zaprzestaną podejmowania prób dyskredytacji zmian w prawie, które długofalowo uporządkują polski rynek farmaceutyczny.

Izba wnosi do prezydenta o poparcie ustawy poprzez złożenie pod nią podpisu. List sygnowała prezes NIA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Izba zachęca również do wysyłania indywidualnych listów poparcia ustawy na TEN adres lub w formie tradycyjnej na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; ul. Wiejska 10; 00-902 Warszawa.

Źródło: nia.org.pl.