foto: megaflopp/shutterstock.com

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand ostrzegł, że apteka biorąca udział w procederze odwróconego łańcucha dystrybucji może stracić zezwolenie na prowadzenie działalności. Wobec stwierdzenia takiej nieprawidłowości prokurator powinien skierować odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Inspek­tora Farmaceutycznego.

Zastępca PG wystosował specjalne pismo w tej sprawie do wszystkich prokuratorów regionalnych. Przypomina w nim, że cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przewiduje art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego.

Zgodnie z nim taka decyzja musi zostać podjęta, jeśli apteka naruszyła art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne.

Właśnie ten przepis wprowadza zakaz procederu odwróconego łańcucha dostaw produktów leczniczych.

Niedozwolone jest zbywanie takich produktów przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu.

Jaką podstawą prawną dysponują w tych sprawach prokuratorzy? Jest nią art. 182 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim prokuratorowi przysługuje prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Do interwencji w omawianych sytuacjach uprawnia prokuratorów również art. 3 par. 1 pkt 3 i 7 ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze.

Zastępca PG przypomina, że w sytuacji, gdy postępowanie o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest już w toku na wniosek innego uprawnio­nego podmiotu, prokuratorzy powinni zgłaszać w nim swój udział. Taka możliwość przewidziana jest w art. 183 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim prokurator dysponuje prawem udziału na każdym etapie postępowania w celu zapewnienia, aby cały proces oraz rozstrzygnięcie sprawy były zgodne z obowiązującym prawem.

Robert Hernand przywołuje także Prawo o prokuraturze, w którym czytamy, że prokuratura stoi na straży praworządności. Zastępca Prokuratora Generalnego przypomina, że proceder tak zwanego odwróconego łańcucha dostaw produktów leczniczych stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 126b ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne jest ono zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do dwóch lat.

Źródło: pk.gov.pl.