foto: jeep5d/shutterstock.com

Prezydent złożył podpis pod ustawą, która ma zapewniać każdemu pacjentowi prawo do leczenia bólu. Nowe przepisy określają również zasady dostępu do dokumentacji medycznej.

W poprzednim stanie prawnym ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uznawała dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień za prawo pacjentów znajdujących się w stanie terminalnym.

Zgodnie z nowymi przepisami prawo do leczenia bólu będzie przysługiwało każdemu pacjentowi.

Prawo takie będzie egzekwowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta i miejsce jego pobytu.

Podpisana przez prezydenta ustawa przewiduje ponadto, że pacjent będzie mógł uzyskać informację o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach nie tylko od lekarza – jak miało to miejsce dotychczas – ale również od osób wykonujących zawód medyczny. Informacje przekażą osoby stosownie do zakresu posiadanych przez siebie uprawnień, na przykład ratownicy medyczni i pielęgniarki.

Nowelizacja określa również zasady dostępu do dokumentacji medycznej. Będzie ona udostępniania osobie upoważnionej przez pacjenta za jego życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Takie rozwiązanie doprecyzowuje obecne przepisy, na podstawie których zezwolony jest wgląd do dokumentacji medycznej zmarłego, ale wydanie jej kopii budzi wątpliwości. Oryginał dokumentacji medycznej będzie wydawany tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów oraz w sytuacji, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować opóźnienie w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, co zagrażałoby życiu lub zdrowiu pacjenta. Wypożyczający oryginał będzie zobowiązany do potwierdzenia odbioru oraz do jego zwrotu niezwłocznie po wykorzystaniu. Tym samym wymogom podlegać mają również zdjęcia RTG wykonane na kliszy.

Nowa ustawa precyzuje, że papierowa dokumentacja medyczna będzie udostępniana do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (z możliwością sporządzania notatek lub zdjęć) oraz przez sporządzanie kopii, odpisów, wyciągów albo wydruków. Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej będzie udostępniana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

Zgodnie z nowymi przepisami po zakończeniu działalności leczniczej przez placówkę – na przykład w wyniku jej likwidacji – dokumentację medyczną obejmie podmiot, który przejął jej zadania. W sytuacji braku takiego podmiotu – na przykład w razie śmierci lekarza, pielęgniarki lub położnej, wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej – dokumentację przejmie samorząd zawodowy: odpowiednio okręgowa izba lekarska lub okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja uściśla również zakres uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta.

Pojawi się zapis, który umożliwi pacjentowi złożenie skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia Rzecznika w sprawach indywidualnych.

Nowe przepisy mają w założeniu usprawnić i ujednolicić postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. O pracach tych komisji wojewodowie będą musieli raz na kwartał informować szefa Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

Źródło: Polska Agencja Prasowa.